डम डम डमरू डमरू नाथः शिव – महाशिवरात्रि भजन

Vishvanatha Shivaडम डम डमरू डमरू नाथः शिव

धिमिक धिमिक धिम भोले नाथः शिव

डम डम डमरू डमरू नाथः शिव

नटन मनोहरा नटराजा शिव

हर हर बम बम भोला नाथः शिव

शम्भो शंकरा विश्वनाथः शिव

शिवाय नमः शिवा साईं नाथः शिव – २

∼ महाशिवरात्रि भजन

Check Also

World Organ Donation Day Information

World Organ Donation Day Information

World Organ Donation Day in India is celebrated on 13th of August every year by …