Home » Poems For Kids » Poems In Hindi » मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – सूरदास
मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो - सूरदास

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – सूरदास

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो,

भोर भयो गैयन के पाछे,
मधुवन मोहिं पठायो।
चार पहर बंसीबट भटक्यो,
साँझ परे घर आयो॥Bal Krishna

मैं बालक बहिंयन को छोटो,
छींको किहि बिधि पायो।
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं,
बरबस मुख लपटायो॥

तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतिआयो।
जिय तेरे कछु भेद उपजि है,
जानि परायो जायो॥

यह लै अपनी लकुटि कमरिया,
बहुतहिं नाच नचायो।
‘सूरदास’ तब बिहँसि जसोदा,
लै उर कंठ लगायो॥

∼ सूरदास

Check Also

How to draw bird

How To Draw Bird: Drawing Lessons for Students and Children

How To Draw Bird: Drawing Lessons for Students and Children – Step – by – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *