Home » Poems For Kids » रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे
रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे

रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे

रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे
मेंनु मिलया मेरा माही मेले  विच

रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे

प्यार दी ज्योत दिलां विच जला जावे
बिचदे दिलां नू मिला जावे

फिर खिलियन प्यार दी कलियाँ वे
मेंनु छेड़दियान सारी सखियाँ वे

कारण रब्ब दा शूकर दिल नाल मैं मेंनु
बिचडया प्यार मिलया मेले विच

रब्ब हर साल एहोजी बैसाखी ल्यावे
जीते हर बिच्छादया प्यार मिल जावे

Check Also

जुलाई 2018 साप्ताहिक भविष्यफल: पंडित असुरारी नन्द शांडिल्य

जुलाई 2018 साप्ताहिक भविष्यफल: पंडित असुरारी नन्द शांडिल्य: एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अनुसार ज्योतिष का …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *