Print | Recommend This Site

Indian Portraiture

Timing: 11:00 am [April 7, 2009 - April 15, 2009]

Bikash Bhattacharya, Akbar Padamsee, Krishen Khanna, Jogen Chowdhury, Suhas Roy, Subrato Ganghopadya, Maharaja Ranjit Sigh Gaekwad, Hemen Mazumdar, Shankar Palsikar, Prabhakar Kolte, Bose Krishnamachari, Abir Karmakar, Sunil Padwal, Ajay De, Alok Bal, Jagganath Mohapatra, Mahendra Pandya, Vikram Bawa

Paintings

Mumbai > Maharashtra > India

 
 

Timing

: 11:00 am onwards.

Start Date

: April 7, 2009

End Date

: April 15, 2009

Category

: Paintings

Artist

Bikash Bhattacharya, Akbar Padamsee, Krishen Khanna, Jogen Chowdhury, Suhas Roy, Subrato Ganghopadya, Maharaja Ranjit Sigh Gaekwad, Hemen Mazumdar, Shankar Palsikar, Prabhakar Kolte, Bose Krishnamachari, Abir Karmakar, Sunil Padwal, Ajay De, Alok Bal, Jagganath Mohapatra, Mahendra Pandya, Vikram Bawa

Venue

: Priyasri Art Gallery

City

: Mumbai, Maharashtra  [India]

 

The 'Indian Portraiture' Painting Exhibition by Renowned Artists like, Bikash Bhattacharya, Akbar Padamsee, Krishen Khanna, Jogen Chowdhury, Suhas Roy, Subrato Ganghopadya, Maharaja Ranjit Sigh Gaekwad, Hemen Mazumdar, Shankar Palsikar, Prabhakar Kolte, Bose Krishnamachari, Abir Karmakar, Sunil Padwal, Ajay De, Alok Bal, Jagganath Mohapatra, Mahendra Pandya (sculpture), Vikram Bawa (Photography).

 

Painting Exhibition, Indian Portraiture, Sculpture art, Photography, Bikash Bhattacharya, Akbar Padamsee, Krishen Khanna, Jogen Chowdhury, Suhas Roy, Subrato Ganghopadya, Maharaja Ranjit Sigh Gaekwad, Hemen Mazumdar, Shankar Palsikar, Prabhakar Kolte, Art exhibition